anyuciknakolvasni jó!jó játék?kézilabdaingatlanokútba igazítunk
Egyéni keresés

Az i­par­te­lep üz­le­ti in­gat­la­nok tár­há­za, a kö­vet­kező tí­pu­sú in­gat­la­nok tar­toz­nak i­de: gyá­rak, te­le­he­lyek, tel­kek, rak­tá­rak, mű­he­lyek, i­ro­dák stb.

hirdetés

Az i­par­te­le­pek az üz­le­ti vagy ipa­ri cé­lú in­gat­la­no­kat fo­gal­ja ma­gá­ba, e­zek le­het­nek üz­let­he­lyi­sé­gek, ven­dég­lá­tó­ipa­ri egy­sé­gek, erdők, tel­kek, szán­tók, mező­gaz­da­sá­gi in­gat­la­nok, gyá­rak, rak­tá­rak, mű­he­lyek stb.